ระเบียบการจอง การเลื่อนวันเข้าพัก และ การยกเลิก / Rules for booking, change day, and cancel

ระเบียบการจอง

(การจองเข้าพักในวันธรรมดาและวันหยุดปกติ Week day and Normal Week End Booking)

1. การจองล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก น้อยกว่า 14 วัน ชำระเงินเด็มจำนวนภายใน 1 วัน กรุณาส่งใบเข้าบัญชีเพื่อยืนยันด้วย Booking in advance less than 14 days, full payment in 1 day after confirmation made. Please send pay in slip for our reference
2. การจองล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก เกิน 14 วัน ชำระเงินจอง 50% ภายใน 1-3 วันหลังยืนยันการจอง และ ส่วนที่เหลือชำระภายใน 14 วันก่อนวันเข้าพัก Booking in advance more than 14 days, pay 50% in one-three days after confirmation and pay second half 14 days before check in date

(การจองเข้าพักในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์  Booking for Long Holiday and Special Event Booking)

1. การจองล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก น้อยกว่า 30 วัน ชำระเงินเด็มจำนวนภายใน 1 วัน กรุณาส่งใบเข้าบัญชีเพื่อยืนยันด้วย Booking in advance less than 30 days, full payment in 1 day after confirmation made. Please send pay in slip for our reference
2. การจองล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก เกิน 30 วัน ชำระเงินจอง 50% ภายใน 1-3 วันหลังยืนยันการจอง และ ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนวันเข้าพัก Booking in advance more than 30 days, pay 50% in one-three days after confirmation and pay second half 30 days before check in date

 

ระเบียบการยกเลิกการจองห้องพัก และเลื่อนวันเข้าเช็คอิน Rules for cancel booking or change day

(วันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ไม่ใช่ในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ Week day, Normal Week End)

1.แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ไม่คิดค่าบริการ No Charge for more than 30 days notice

2. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 25% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 25% charge for 14 days notice

3. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 50% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 50% charge for 7 days notice

4. การจองห้องพัก แล้วไม่มาใช้บริการ (NO SHOW) = ค่าบริการเต็ม 100% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 100% charge for no show
5. การเช็คเอ้าท์ ก่อนวันทีระบุมาในการจอง (EARLY CHECK-OUT) = ค่าบริการเต็ม 100% จากราคาค่าเช่าห้องที่จอง 100% charge / no refund
6. การพักเกินวัน มากกว่าวันที่ระบุมาในการจอง (EXTEND-STAY) = คิดค่าบริการเพิ่ม เป็นราคาเต็ม จากราคาค่าเช่าห้องแบบที่จอง จะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบสถานะห้องว่างก่อน
Pay extra as per room type and have to notice in advance to check occupancy


(
ในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือวัน หยุดนักขัตฤกษ์ For Special Holiday and Festival )

1. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ไม่คิดค่าบริการ No Charge for more than 60 days notice
2. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 50% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 50% charge for 45 days notice
3. แจ้งยกเลิก หรือแจ้งเลื่อนวันเข้าเช็คอิน ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก = ค่าบริการ 70% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 70% charge for 30 days notice
4. การจองห้องพัก แล้วไม่มาใช้ บริการ (NO SHOW) = ค่าบริการเต็ม 100% จากราคาค่าเช่าทั้งหมด 100% charge for no show
5. การเช็คเอ้าท์ ก่อนวันทีระบุมาในการจอง (EARLY CHECK-OUT) = ค่าบริการเต็ม 100% จากราคาค่าเช่าห้องที่จอง 100% charge / no refund
6. การพักเกินวัน มากกว่าวันที่ระบุมาในการจอง (EXTEND-STAY) = คิดค่าบริการเพิ่ม เป็นราคาเต็ม จากราคาค่าเช่าห้องแบบที่จอง จะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบสถานะห้องว่างก่อน
Pay extra as per room type and have to notice in advance to check occupancy

เรื่องเงินประกันความเสียหาย Security Deposit Policy

เพื่อป้องกันการเข้าพักเกินจำนวนที่แจ้งไว้ และ เป็นประกันความเสียหายของทรัพย์สินในห้องพัก ทุกรายการจึงมีเงินประกัน ห้องนอนละ 1,000 บาท ให้โอนพร้อมค่าเช่า

To avoid extra guest without notice and secure for the owner’s property, security deposit of 1,000 THB per bed room has to be transferred with rental payment.

ทาง i-propertyplus เป็นผู้เก็บเงินประกันการเช่าไว้ และ โอนคืนให้เมื่อไม่มีความเสียหาย  / i-propertyplus will keep the deposit and return to customer if no damages
กำหนดการคืนเงินประกัน / Return Caution Deposit Policy
1) คืนในวันศุกร์นั้น ๆ กรณีเช็คเอาท์ วันเสารถึงวันอังคาร
Return on that Friday for check out Saturday to Tuesday.
2) คืนในวันศุกร์ถัดไป กรณีเช็คเอาท์ วันพุธ ถึง วันศุกร์
Return on the following Friday for check out on Wednesday to Friday.

แก้ไขครั้งล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2557 updated : 1 November 2014
www.i-propertyplus.com

ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

These rules subject to be changed without prior notice.

Page : Procedures to rent postpone cancel the booking